cartellera

DECRET RECTIFICACIÓ RESOLUCIONS 56/2018 I 02/2019

18/01/2019


Mitjançant Decrets d’alcaldia números 56/2018 i 02/2019 respectivament es va autoritzar la Societat de Caçadors Lladurs i la Societat de Caçadors Ribera Salada, a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per les referides Societats durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
En les resolucions esmentades es va establir que per efectuar el tancament d’un camí públic caldria la presència permanent d’una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
La obligatorietat de la presència en règim permanent d’una persona a efectes d’informació s’ha considerat per les Societats afectades com a desproporcionada entenent que la informació pot ser facilitada per altres mitjans, sota la seva responsabilitat i que la presència d’una persona pot ser realitzada amb caràcter potestatiu i no obligatori i sempre sota la responsabilitat de les Societats organitzadores de les batudes.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
                                                                    RESOLC

Primer.-
Modificar el punt segon de la part dispositiva dels decrets d’alcaldia 56/2018 i 02/2019 que quedarà redactat de la següent forma:
“Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.

- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- En la mesura que sigui possible, hi haurà d’haver la presència d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera. La presència física d’una persona podrà substituir-se per qualsevol altre mitjà informatiu suficient sota la responsabilitat de la Societat de Caçadors que organitza la batuda.

Segon.-
Notificar la present resolució a les Societats de Caçadors afectades.
Tercer.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 17 de gener de 2019, davant meu el secretari que en dono fe.
    L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                              José Antonio Romero Tomás

Programa d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2017, 2018 i 2019

16/01/2019


La Diputació de Lleida va resoldre la convocatòria del Pla d'Arrendaments i subministraments, anualitat 2018.


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d'acord amb el què disposa l'article 11 de les Bases reguladores del Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòroia del Pla d'Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 i, en conseqüència la concessió de l'ajut a l'Ajuntament de Lladurs per import de 6.835,88 € per l'anualitat 2018.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar part de les despeses ordinàries de l'Ajuntament de Lladurs com combustible per calefacció, energia elèctrica, telèfons i despeses de correus.

RESOLUCIÓ ATORGAMENT AUTORITZACIÓ A SOCIETAT DE CAÇADORS RIBERA SALADA PER TANCAMENT CAMINS

10/01/2019


Vista la sol·licitud presentada per la presidència de la Societat de Caçadors Ribera Salada, el dia 7 de gener de 2019 amb Registre d'Entrada núm.9, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dintre el terme de Lladurs, per a la realització de caceres durant la temporada de caça 2018-2019 dins el vedat 10.535, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquelles.
Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució AAM/605/2015 de 27 de març, que determina les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2018/2019 en tot el territori de Catalunya.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
                                                                     RESOLC

Primer.-
Autoritzar a la Societat de Caçadors Ribera Salada a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per la referida Societat durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.
- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- Presència permanent d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
Tercer.-
La Societat de Caçadors Ribera Salada haurà de comunicar a l'Ajuntament de Lladurs el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització i els camins objecte d’autorització de tall.
Quart.-
Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi  l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.
Cinquè.-
L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.
Sisè.-
Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d'un anunci al tauler d'edictes i a la web municipal.
Setè.-
Notificar la present resolució a l'interessat.
Vuitè.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 10 de gener de 2019, davant meu el secretari que en dono fe.


    L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                              José Antonio Romero TomásCARTELL COL·LABORACIÓ IEI - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ACTIVITATS CULTURALS AL MUNICIPI DE LLADURS

04/12/2018


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 5 de 8 de novembre de 2018, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 409,35 €, per a despeses d'activitats culturals al municipi de Lladurs.
Gràcies a aquest ajut, s'ha pogut finançar una part de la festa cultural de les Caramelles de Lladurs, que es van dur a terme el dilluns de Pasqua dia 2 d'abril de 2018.

RESOLUCIÓ ATORGAMENT AUTORITZACIÓ A SOCIETAT DE CAÇADORS LLADURS PER TANCAMENT CAMINS

29/10/2018


Vista la sol·licitud presentada per la presidència de la Societat de Caçadors de Lladurs, el dia 25 d’octubre de 2018 amb Registre d'Entrada núm.406, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dintre el terme de Lladurs, per a la realització de caceres durant la temporada de caça 2018-2019 dins els vedats L-10603 i L-10604, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquelles.
Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució AAM/605/2015 de 27 de març, que determina les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2018/2019 en tot el territori de Catalunya.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
RESOLC

Primer.-
Autoritzar a la Societat de Caçadors Lladurs a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per la referida Societat durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- Presència permanent d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
Tercer.-
La Societat de Caçadors de Lladurs haurà de comunicar a l'Ajuntament de Lladurs el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització i els camins objecte d’autorització de tall.
Quart.-
Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi  l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.
Cinquè.-
L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.
Sisè.-
Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d'un anunci al tauler d'edictes i a la web municipal.
Setè.-
Notificar la present resolució a l'interessat.
Vuitè.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 25 d’octubre de 2018, davant meu el secretari que en dono fe.
L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                          José Antonio Romero Tomás

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat