cartellera

CURSOS: TALLER AMB VIDRE I ELACORACIÓ DE FORMATGES

04/11/2016


Benvolguts i benvolgudes,


Us informem que l’Ajuntament de Lladurs organitza per aquest 2016 les següents activitats en el marc del desplegament del III Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2016-2019). Aquestes activitats compten amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.


TALLERS D’ARTESANIA AMB VIDRE (6 hores)


En aquests tallers aprendràs a elaborar peces de bijuteria amb vidre i una safata decorativa.  


DATES: 21 i 28 de novembre


HORARIS: de les 5 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Mireia Berengueras


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


CURS D’ELABORACIÓ DE FORMATGES ARTESANALS  (8 hores)


DATES: 14 i 15 de desembre


HORARIS: de les 4 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Judit Carreira


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a l’Ajuntament de Lladurs trucant al 973 48 15 55 o 973059031.


Atentament,


M. Roser Planes Torramorell, Regidoria polítiques de dones

Edicte d'exposició pública d'una sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable

13/09/2016


L'Ajuntament de Solsona ha presentat en aquest ajuntament un projecte per a l'execució d'obres en sòl no urbanitzable per la millora de les instal·lacions de "Font Caldes".


El referit projecte resta excepcionat de la tramitació com a projecte d'actuació específica d'acord amb el que disposa l'article 48.1 b del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la Legalitat urbanística de Catalunya i, per tan, subjecte a informe precepctiu de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central d'acord amb allò disposat a l'article 59.1 b del mateix text legal.


Tot i no ser preceptiva l'exposició pública del projecte, es consideren que es dóna les circumstàncies previstes a l'article 52.1 b) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per aquest motiu es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.


Durant l'esmentat termini els interessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00 h, a la Secretaria de l'Ajuntament)


Lladurs, 2 de setembre de 2016


L'Alcalde, Joan Vilà i Solé
Edicte d’exposició pública d’una sol·licitud de llicència d’obres en sòl no urbanitzable

13/09/2016


El senyor Jaume Solé Cardona, ha presentat en aquest Ajuntament un projecte per a l'execució d'obres en sòl no urbanitzable per l’ampliació d’una explotació ramadera a la finca Hostal de Cirera del TM de Lladurs.


De conformitat amb el que disposa l'article 49.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i 58 del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la legalitat urbanística  es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província .


Durant l'esmentat termini els interessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la Secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00, a la Secretaria de l’Ajuntament)


Lladurs, a 13 de setembre de 2016.


L’Alcalde, Joan Vilà i Solé


 
Edicte exposició pública d'una sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable

25/08/2016


El senyor Albert Noguera Comellas, en representació de Sergal Gestió Ramadera, SL, ha presentat en aquest ajuntament un projecte d'obres en sòl no urbanitzable per la creació d'una explotació ramadera a la finca Casanova de Serentill del TM de Lladurs.


De conformitat amb el que diposa l'article 49.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i 58 del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la legalitat urbanística es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.


Durant l'esmentat termini els intertessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00 h, a la Secretaria de l'Ajuntament).


Lladurs, 23 de'agost de 2016


Joan Vilà i Solé, Alcalde
SORTEIG FESTA MAJOR LLADURS

01/08/2016


Els números premiats en el sorteig de la Festa Major de Lladurs 2016, han estat:


1r. PREMI.- 3.762
2n. PREMI.- 4.004
3r. PREMI.- 1.637
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal