Modificació POUM Lladurs

25/07/2022


En relació amb l'expedient d'aprovació de la següent modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs, consistent en la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs en el que fa referència a la modificació de l’article 54.2.4 apartat A de les Normes Urbanístiques del POUM que quedaria redactat de la següent forma “a) Localització: les noves construccions es situaran en terrenys amb pendent inferior al 20%, llocs assolellats, ventilats, i fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit deis nuclis residencials. Es localitzaran a una distancia mínima de 25m de l'eix de qualsevol camí veïnal, 25m de carreteres i 200m a habitatges veïns existents, i 10 m a la resta de límits de propietat; per a la protecció dels cursos de la xarxa hidràulica i la reducció del risc pel desbordament de les lleres naturals exigeix l’autorització de l’ACA per la modificació del relleu o la construcció en la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges que constitueix la zona de policia de lleres. Les basses de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental. conservaran la integritat territorial i paisatgística de l'explotació ramadera.


Respecte a la localització de les noves construccions destinades a l'ús ramader cal complir-se les restriccions d'ubicació detallades a continuació i que corresponen a la legislació sectorial vigent.”

PUOSC 2020 - Millora de camins municipals de Lladurs: Senyalització, paviments, cunetes i recollida selectiva

22/07/2022


L'Ajuntament de Lladurs ha rebut del Pla Únic d'Obres i Serveis, per a l'anualitat del 2020, una subvenció  de 119.054,55 € amb la qual s'han pogut finançar les obres del següent projecte: Millora de camins municipals de Lladurs: Senyalització, paviments, cunetes i recollida selectiva.
FESTA MAJOR DE MASSARRÚBIES 2022

02/05/2022


El cap de setmana del 29 de maig de 2022 es celebrarà la Festa major de Massarrúbies.


Hi sereu tots benvinguts!!!


Vegeu el Programa d'activitats adjunt.

Pla econòmic en l'àmbit de cultura 2021

09/02/2022


L'Institut d'Estudis Ilerdencs va aprovar per a l'anualitat 2021 el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de cultura. En aquest Pla s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs 2.974,00 €, els quals s'han destinat a la realització del teatre "Embolic a la granja", a l'exposició "Llum a l'ànima. Palmira Jaquetti 1895-1963" que en vàrem poder gaudir des del 9 de juny de 2021 fins al 2 de juliol de 2021 i a la festa popular del Tió i Torronada del municipi de Lladurs.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL DE LLADURS - 2021

10/11/2021


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2021, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 15.981,68 € per atendre les despeses derivades de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs prèvia a la a la seva adequació.


 


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la segona intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previ a l'adequació d'aquest.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat