INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL DE LLADURS 2022

02/12/2022


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2022, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 15.536,00 € per atendre les despeses derivades del projecte de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs. Identificació, definició i estudi dels àmbits de tramuntana.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la tercera intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previ a l'adequació d'aquest.

Ajut Gestió Forestal Sostenible 2021

11/10/2022


L'Ajuntament de Lladurs, ha estat beneficiari de l'ajut per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per un import de 3.258,83 € (2.458,42 € FEADER), dins de l'expedient SO53536121 corresponent a la Resolució ACC/17/65/2021, de 2 juny, per la qual es convoquen per l'any 2021 els ajuts de gestió forestal sostenible. L'objecte subvencionat ha estat l'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals, els quals s'han destinat a l'arranjament de 5,25 km dels camins de Cal Ral i Palou del TM de Lladurs i els resultats han estat satisfactoris pel territori.
Programa Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

30/09/2022


L'Ajuntament de Lladurs ha executat el projecte de "Restauració del Castell de Lladurs, com a centre socio.cultural i astronòmic" en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 per a la implementació d'estratègies de desenvolupament local, amb el finançament del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Modificació POUM Lladurs

25/07/2022


En relació amb l'expedient d'aprovació de la següent modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs, consistent en la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs en el que fa referència a la modificació de l’article 54.2.4 apartat A de les Normes Urbanístiques del POUM que quedaria redactat de la següent forma “a) Localització: les noves construccions es situaran en terrenys amb pendent inferior al 20%, llocs assolellats, ventilats, i fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit deis nuclis residencials. Es localitzaran a una distancia mínima de 25m de l'eix de qualsevol camí veïnal, 25m de carreteres i 200m a habitatges veïns existents, i 10 m a la resta de límits de propietat; per a la protecció dels cursos de la xarxa hidràulica i la reducció del risc pel desbordament de les lleres naturals exigeix l’autorització de l’ACA per la modificació del relleu o la construcció en la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges que constitueix la zona de policia de lleres. Les basses de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental. conservaran la integritat territorial i paisatgística de l'explotació ramadera.


Respecte a la localització de les noves construccions destinades a l'ús ramader cal complir-se les restriccions d'ubicació detallades a continuació i que corresponen a la legislació sectorial vigent.”

PUOSC 2020 - Millora de camins municipals de Lladurs: Senyalització, paviments, cunetes i recollida selectiva

22/07/2022


L'Ajuntament de Lladurs ha rebut del Pla Únic d'Obres i Serveis, per a l'anualitat del 2020, una subvenció  de 119.054,55 € amb la qual s'han pogut finançar les obres del següent projecte: Millora de camins municipals de Lladurs: Senyalització, paviments, cunetes i recollida selectiva.
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat