cartellera

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

25/05/2017


L'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la privacitat i intimitat així com de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les informacions que són rellevants per a cada persona. És per això que l'ordenació jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets". El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la seva jurisprudència, i especialment en les seves Sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat denominat per la doctrina com "dret a l'autodeterminació informativa" o "dret a l'autodisposició de les informacions personals i, que, quan es refereix al tractament automatitzat de dades, s'inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa.


La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.


És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.


L'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial Corresponent.


De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Lev 5/2002, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la Corporació Local en matèria de Protecció de Dades queda sota l'àmbit de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals creessin, modifiquessin i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.


Primer. Creació de fitxers:


Es creen els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l'Annex I d’aquesta Ordenança i que són els següents:  •  Tinença de gossos i altres animals
Segon. Regulació dels fitxers.


D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a l’annex d’aquesta Ordre i se n’estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que s’inclouen i el sistema de tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si s’escau, les transferències de dades a països tercers, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin aplicables.


Tercer. Mesures de gestió i organització


Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen.


Quart. Publicació i entrada en vigor.


De conformitat amb l'article 20 de la LOPD, s'ordena que la present Ordenança sigui publicada al Butlletí oficial de província de Lleida, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació.


 


Annex 1.


Creació del fitxer Tinença de gossos i altres animals.


a) Finalitat i usos del fitxer:


Manteniment del registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos.


Usos: Gestió de les llicències per a tinença d’animals potencialment perillosos per a les quals es necessari el certificat d’aptituds psicològica dels propietaris.


b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:


Ciutadans propietaris dels animals.


c) Procedència de les dades:


Dels interessats o el seu representant legal.


d) Procediment de recollida de dades:


Formulari.


e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:


Dades identificatives: DNI, nom, cognoms, adreça, telèfon dels titulars, número del xip identificatiu del animal.


Altres dades especialment protegides: salut.


Dades penals: infraccions administratives i infraccions penals.


f) Cessions:


No es fan cessions d’aquest fitxer.


g) Òrgan responsable del fitxer:


Ajuntament de Lladurs


h) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:


Registre General de l’Ajuntament, Ctra. Sant Llorenç km. 7,5 25383 Lladurs


i) Mesures de seguretat:


Nivell ALT.


j) Sistema de tractament:


Parcialment automatitzat.


k) Transferències internacionals:


No es preveuen.


 
Santuari de Massarrúbies

FESTA MAJOR DE MASSARRÚBIES 2017

22/05/2017


Els dies 27 i 28 de maig de 2017 es celebrarà la Festa Major de Massarrúbies amb el següent programa:


Dissabte, 27 de maig, a les 4 de la tarda: Tir al plat.Lliga Comarcal.


Diumenge, 28 de maig,  • A les 12 de matí, missa solemne

  • A les 2 de la tarda: dinar d'acampada

  • A les 5:30 de la tarda: gran ball amenitzat pel gru Tryfàssic


US HI ESPEREM A TOTS!!!!

Anunci d'aprovació de l'ordenança reguladora de l'Espai Natural de la Ribera Salada

17/05/2017


El Ple de l’Ajuntament de Lladurs reunit en sessió extraordinària, de data 8 de maig de 2017, aprovà inicialment l’ordenança reguladora de l’Espai Natural de la Ribera Salada i en compliment del que disposa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al diari Regió 7, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions es considerarà aprovat definitivament l’acord.


Lladurs, 11 de maig de 2017


L’alcalde, Joan Vilà i Solé
CURSOS: TALLER AMB VIDRE I ELACORACIÓ DE FORMATGES

04/11/2016


Benvolguts i benvolgudes,


Us informem que l’Ajuntament de Lladurs organitza per aquest 2016 les següents activitats en el marc del desplegament del III Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2016-2019). Aquestes activitats compten amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.


TALLERS D’ARTESANIA AMB VIDRE (6 hores)


En aquests tallers aprendràs a elaborar peces de bijuteria amb vidre i una safata decorativa.  


DATES: 21 i 28 de novembre


HORARIS: de les 5 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Mireia Berengueras


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


CURS D’ELABORACIÓ DE FORMATGES ARTESANALS  (8 hores)


DATES: 14 i 15 de desembre


HORARIS: de les 4 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Judit Carreira


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a l’Ajuntament de Lladurs trucant al 973 48 15 55 o 973059031.


Atentament,


M. Roser Planes Torramorell, Regidoria polítiques de dones

Edicte d'exposició pública d'una sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable

13/09/2016


L'Ajuntament de Solsona ha presentat en aquest ajuntament un projecte per a l'execució d'obres en sòl no urbanitzable per la millora de les instal·lacions de "Font Caldes".


El referit projecte resta excepcionat de la tramitació com a projecte d'actuació específica d'acord amb el que disposa l'article 48.1 b del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la Legalitat urbanística de Catalunya i, per tan, subjecte a informe precepctiu de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central d'acord amb allò disposat a l'article 59.1 b del mateix text legal.


Tot i no ser preceptiva l'exposició pública del projecte, es consideren que es dóna les circumstàncies previstes a l'article 52.1 b) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per aquest motiu es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.


Durant l'esmentat termini els interessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00 h, a la Secretaria de l'Ajuntament)


Lladurs, 2 de setembre de 2016


L'Alcalde, Joan Vilà i Solé
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal